ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Фізична особа-підприємець Сальнік Максим Анатолійович (надалі – «Виконавець»), який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, в особі Сальніка М. А., ІНН №2960818174, діє керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України та пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. ТЕРМІНИ

1.1. Виконавець – Фізична особа-підприємець Сальнік Максим Анатолійович, який бере на себе зобов’язання за цим Договором.

1.2. Клієнт – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатила вартість Послуг.

1.3. Сторони – Виконавець та Клієнт.

1.4. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання відповідних Послуг, що є невід’ємною частиною Договору.

1.5. Турнір – це багатоетапні змагання із спортивного лову щуки спінінгом у закритій водоймі, які складаються з чотирьох  відбіркових етапи, і організовуються та проводяться ФОП Сальнік М. А.

1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.7. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет (http://squall.fish), яка є офіційним джерелом інформування фізичних осіб про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.8. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття фізичною особою умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг, що є його невід’ємною частиною.

Акцепт здійснюється шляхом:

- отримання Виконавцем з Cайту Виконавця електронної заявки від фізичної особи із усіма заповненими графами та відміткою про погодження з умовами Публічної оферти даного Договору та Правилами надання відповідних Послуг, що є його невід’ємною частиною;

- оплати грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, в якості

оплати Послуг.

1.9. Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг,

визначені Правилами проведення Турніру «Білий Шквал», які є невід’ємною частиною Договору та єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Клієнтом та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

1.10. Учасник – фізична особа (Клієнт), який приймає участь у Турнірі.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору, а також Правил надання відповідних Послуг (Правила проведення Турніру «Білий Шквал»), що є Додатком до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання відповідних Послуг, Виконавець зобов’язується надати Клієнту оплачені ним послуги по організації та проведенню Турніру із спортивного лову щуки спінінгом у закритій водоймі, під загальною назвою Турнір «Білий Шквал», а Клієнт зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил надання відповідних Послуг. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання відповідних Послуг є Акцепт Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання відповідних Послуг.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано в Правилах надання відповідних Послуг, які є Додатками до даного Договору.

2.5. Клієнт набуває право на отримання послуг за умови перерахування грошових коштів за відповідні Послуги на поточний рахунок Виконавця, а також надання Виконавцю документів, визначених в Правилах надання відповідних Послуг.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до

Правил надання відповідних Послуг.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг, надати Виконавцю документи, визначені у Правилах надання відповідних Послуг, та оплатити Послуги.

3.2.2. Знати та дотримуватись правил особистої безпеки, правил протипожежної безпеки, правил поводження на воді та правил, визначених у Правилах надання відповідних Послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил надання відповідних Послуг.

3.3.2. Використовувати адресу електронної пошти, надану Клієнтом Виконавцю для направлення інформаційних листів Клієнту.

3.3.3. Використовувати мобільний номер телефону, наданий Клієнтом Виконавцю для направлення інформаційних СМС Клієнту.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Надати Клієнту Послуги відповідно до цього Договору та Правил надання відповідних Послуг.

3.4.2. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.3. Не змінювати вартість за Послуги, які вже оплачені Клієнтом.

3.4.4. Направляти у вигляді інформаційних листів на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в реєстраційних даних, інформацію про зміни до цього Договору не пізніше ніж за 5 діб до набрання ними чинності.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Порядок врегулювання спорів.

4.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.1.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.1.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил надання відповідних Послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

4.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.2.1. Приймаючи умови цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, Клієнт не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Клієнту сплачені останнім кошти у разі порушення Клієнтом Правил надання відповідних Послуг.

4.2.2. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно у межах вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

4.3. Прикінцеві положення.

4.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

4.3.2. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та направляються у вигляді інформаційних листів на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в реєстраційних даних.

4.3.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 5 діб з моменту їх публікації на Сайті Виконавця та направлення на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в реєстраційних даних.

4.3.4. Клієнт вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця (https://squall.fish/) та направлення їх на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в реєстраційних даних.

4.3.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати Акцепту Клієнтом всіх без винятку умов та положень даного Договору, а також Правил надання відповідних Послуг, що є Додатком до нього, і діє до:

 

- оголошення офіційних результатів Четвертого Етапу Турніру поточного турнірного року, однак не пізніше 31 грудня (включно) календарного року, протягом якого надавались Послуги.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Цей договір регулюється чинним законодавством України.

7.2 Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

 

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Фізична особа-підприємець Сальнік Максим Анатолійович

ЄДРПОУ 2960818174

P/р UA 1330529900000 26006026207226, у банку ПАТ «ПРИВАТ-БАНК»

МФО 300711

ІПН 2960818174

Юридична та фактична адреса: 02081, м. Кив, вул. Урлівська 11/44.

Тел.: +38 (097) 431-00-00

Е-mail: info@squall.fish

 

Сальнік Максим Анатолійович